درباره ما

کارآفرینان برای راه اندازی کسب وکار به منابع مالی، اطلاعات و ابزارهای حمایتی نیازمند هستند. کسب وکارهای کوچک و متوسط با چالشهایی مانند دسترسی نداشتن به کارشناسان و منابع مالی، الگوهای مدیریت کسب وکار، حمایتهای غیرمالی، اطلاعات، دانش فنی و فرصتهای یادگیری و شبکهای مواجه اند.

مرکز شکوفایی صنایع فرهنگی کرج، ارائه دهنده خدمات آموزشی و مشاورهای به کارآفرینان و شرکت های نوپا، در جهت رشد و توسعه کسب وکارها در حوزه فرهنگی است. این مرکز برای تثبیت، تقویت و اجرائی شدن ایده های محوری واحدهای فناور در حوزه محصولات فرهنگی با پشتیبانی های لازم و ارائه خدمات اولیه، نقش موثری در بقا و رشد این واحدها ایفا میکند. پشتیبانی و ارائه تسهیلات علمی، فنی، مالی و اجرائی به صاحبان ایدههای فناورانه، ایجاد سازوکارهای حمایتی از طریق سازماندهی فعالیتها از اقدامات مرکز شکوفایی است. از آنجایی که استارتاپ های صنایع فرهنگی نسبت به شرکتهای نوپای دیگر، نیاز به هدایت بیشتری برای بقا دارند، از این رو مرکز شکوفایی صنایع فرهنگی کرج در راستای معرفی رویکردی پایدار نسبت به توسعه کارآفرینی در حیطه صنایع فرهنگی تلاش دارد به فرهنگ سازی (بومی سازی فرهنگی ایرانی اسلامی)، رشد کارآفرینی، کاهش بیکاری، تولید ثروت، ایجاد زمینه های سرمایهگذاری در زمینه صنایع فرهنگی، جذب حامیان طرحهای کارآفرینی، ورود دولت به مقوله حمایت از کارآفرینی موفق و نهایتاً اشاعه فرهنگ ایجاد شرایط سهولت کارآفرینی و مربیگری کمک کند.

اهداف

  • کمک به ایجاد و پیاده سازی زیست بوم پویا، پایدار و کارآمد کارآفرینی در ایران در حیطه صنایع فرهنگی
  • تقویت تشکل های فرهنگی و جهت دهی به آنها برای رفع نیازهای مردم جامعه با استفاده از نگرش کارآفرینانه
  • ساماندهی مجموعه های فعال صنایع فرهنگی در سطح کشور و همافزایی توان ایشان در جهت رفع نیازهای صنایع فرهنگی
  • ایجاد بستر مناسب برای پیاده سازی ایده های نو مبتنی بر دانش توسط صاحبان ایده
  • هدایت نوآوران به سمت ثبت اختراع، شرکت در مسابقات علمی و جشنوارهها و ایجاد تسهیلات برای ادامه فعالیت در قالب پذیرش در مراکز
  • توسعه محصولات و خدمات جدید بر اساس تقاضا و نیاز بازار
  • تسهیل دسترسی به زیرساختهای با کیفیت بالا
  • جذب کسب وکارهای نوپای فرهنگی فناوری محور
  • شناسایی تجربیات افراد موفق و برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با آن